Решение № 282 от 09 юни 2010 г.

Go down

Решение № 282 от 09 юни 2010 г.

Писане  Admin on Пон 30 Авг 2010, 20:07

Р Е Ш Е Н И Е № 282
от 09 юни 2010 г.

Съветът за електронни медии разгледа на редовно свое заседание на 09 юни 2010 г. заявление вх. № 17-00-4/ 19.03.2010 г., допълнено с писмо от 02 юни 2010г.

Заявлението е подадено от БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО, ЕИК 000672343, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Драган Цанков № 4, представлявано от Валерий Илиев Тодоров, и съдържа искане за издаване на лицензия за радиодейност за създаване на радиопрограма с наименование РАДИО БУРГАС, с регионален обхват – региона, включващ област Бургас, област Сливен, област Ямбол. Разпространението на програмата ще се осъществява чрез наземно аналогово радиоразпръскване. Към заявлението са представени всички изискуеми от чл.111 от ЗРТ документи.

Законът за радиото и телевизията предвижда задължение за БНР да създава национални и регионални програми. На основание чл. 49, ал.3 от ЗРТ Управителният съвет на медията, на свое заседание, проведено на 17.03.2010 г., е утвърдил концепцията за създаване на регионална програма за област Бургас, област Сливен и област Ямбол, с наименование - РАДИО БУРГАС, която да бъде разпространявана чрез наземно аналогово радиоразпръскване.

Съветът за електронни медии разгледа представените програмни документи – програмен проект, програмна концепция, програмен профил и програмна схема, и установи, че те очертават перспективата за развитие на програмата; представят насочеността, съдържанието и формата на реализация на конкретните предавания на програма РАДИО БУРГАС; заявяват програмни характеристики, които гарантират обществения характер на медията: множественост на гледните точки, всестранност на информацията и представяне на разнообразни позиции от социален, политически, културен, етнически и религиозен характер; аргументирано защитават информационната политика на програмата, като предвиждат приоритетно присъствие на политическа, икономическа, социална, образователна и друга информация с регионално значение; обосновават технологичното и финансовото развитие на регионалната програма, като част от общото перспективно развитие на националния обществен оператор. Програмните документи се основават на резултати от социологични проучвания за необходимостта от създаване на регионалната радиопрограма от националния обществен радиооператор.

Съветът за електронни медии, действайки в условията на обвързана компетентност, като взе предвид, че БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО е национален обществен радиооператор, законът въвежда облекчен режим за издаване на лицензии за радиодейност на БНР (чл. 105, ал.3 от ЗРТ), както и гарантира разпространението на програмите му на цялата територия на страната (чл. 44, ал. 2 от ЗРТ), счита че не са налице пречки да бъде издадена лицензия за осъществяване на радиодейност – създаване на регионална програма за разпространение чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване.

Съгласно чл. 4, т. 1, буква “б” от Тарифата за таксите за радио и телевизионна
дейност, за първоначално издаване на индивидуална лицензия за радиодейност за създаване
на програма с регионален обхват на разпространение и покритие по население над 500 000
души, се дължи такса в размер на 2 250 лв.

На основание чл. 32, ал. 1, т. 9 и т. 16 и чл. 125к от Закона за радиото и телевизията
и чл.4, т. 1, буква “б” от ТТРТД, СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ

Р Е Ш И

І. ИЗДАВА на БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО, ЕИК 000672343, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Драган Цанков” № 4, индивидуална лицензия за радиодейност – за създаване на програма, предназначена за азпространение чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване.
Лицензията се издава за създаване на програма с наименование РАДИО БУРГАС, с общ/ политематичен профил, регионален обхват на разпространение – за територията на област Бургас, област Сливен и област Ямбол. Дневната продължителност на програмата е 6 часа. Лицензията е за срок 15 години.

БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО ще осъществява дейността си като
обществен оператор.

ІІ. БНР да заплати първоначална лицензионна такса в размер на 2 250 (две хиляди
двеста и петдесет) лева, платима в седемдневен срок от влизане в сила на решението в брой на касата в административната сграда на СЕМ, находяща се в гр. София, бул. Шипченски проход № 69 или по банков път.

Банковата сметка на СЕМ е:

IBAN BG49BNBG96613000178801
BIC BNBGBGSD
Банка БНБ ЦУ


ІІІ. Настъпилите обстоятелства да бъдат вписани в Публичния регистър на СЕМ, Трети раздел.

ІV. Да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията с оглед
предприемане на действия по издаване на разрешение за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс -радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни
съобщения чрез налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд чрез Съвета за
електронни медии в 14-дневен срок от датата на съобщаването му.

ДОЦ. ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ
avatar
Admin
Admin

Брой мнения : 221
Регистриран на : 11.08.2009
Местожителство : Bulgaria

Вижте профила на потребителя http://www.bgmedia.tk

Върнете се в началото Go down

Върнете се в началото

- Similar topics

 
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите