Решение № 376 от 06 октомври 2009 г. за класиране на кандидатите в конкурса за радиодейност за гр.Перник, честота 107.9 MHz.

Go down

Решение № 376 от 06 октомври 2009 г. за класиране на кандидатите в конкурса за радиодейност за гр.Перник, честота 107.9 MHz.

Писане  Admin on Съб 10 Окт 2009, 10:14

Р ЕШ Е Н И Е № 376
от 06 октомври 2009 г.


СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ на свои заседания, проведени на 29 септември и 06 октомври 2009 г., обсъди и прие доклада на експертната комисия, назначена от председателя на СЕМ, със задача да извърши проверка на документите на кандидатите в
открития с Решение на СЕМ № 75/ 26.03.2009 г. конкурс за осъществяване на радиодейност - създаване на програма със специализиран профил (насочена към аудитория над 35 години), предназначена за разпространение чрез използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване на територията на град Перник, област Перник, за честота 107.9 MHz.

СЕМ прие за установено следното:
След изтичане на определения в Решение № 75/ 26.03.2009 г. срок за подаване на
заявления за участие в конкурса – 15 юни 2009 г., в Съвета за електронни медии са
постъпили документи на 7 (седем) кандидати за лицензия за радиодейност със следните
входящи номера:

1. КРАКРА АД - № 029-46/ 12.06.2009 Г.;
2. ВАЙТЪЛ – И ЕООД - № 029-57/ 15.06.2009 Г.
3. ОМЪ 99 ООД - № 029-73/ 15.06.2009 Г.;
4. ТВ 2 ЕООД - № 029-92/15.06.2009 Г. (наименованието на дружеството е изменено от ТВ 2 ЕООД НАна ПРО.БГ МЕДИА ЕООД и вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията на 25.06.2009 г.);
5. Е-79 ЕООД - № 029-76/ 15.06.2009 Г.
6. ФОКУС- НУНТИ ООД - № 029-100/ 15.06.2009 Г.
7. ОБЕРОН РАДИО МАКС ЕООД - № 029-64/ 15.06.2009 г.

След проверка на подадените документи и след изтичане на срока по чл. 112, ал. 2 от ЗРТ Съветът за електронни медии прие за разглеждане в обявения конкурс следните кандидати:
КРАКРА АД, ВАЙТЪЛ – И ЕООД, ОМЪ 99 ООД, ТВ2 ЕООД (сега ПРО.БГ МЕДИА
ЕООД), ФОКУС- НУНТИ ООД, ОБЕРОН РАДИО МАКС ЕООД.

Документите на Е-79 ЕООД са оставени без разглеждане. При проверката им е установено, че липсва декларация, че не са налице обстоятелства по чл. 105, ал. 4 от ЗРТ от представляващия едноличния собственик на капитала, както и не са представени финансови отчети за 2006 г., 2007 г. и 2008 г. – документи, изискващ се на основание чл.111 от ЗТР и
конкурсната документация. На дружеството е определен срок за отстраняване на пропуска. Уведомителното писмо (изх. № 029-76/ 24.06.2009 г.) е получено на 26.06.2009 г. (видно от товарителница 6141825406 на DHL). Срокът за отстраняването на недостатъците е изтекъл на 03.07.2009 г., като до изтичането му същите са отстранени частично. Не е представена декларация по чл. 105, ал. 4 от ЗРТ от едноличния собственик на капитала – документ, изискващ се от конкурсната документация.

Съветът за електронни медии, в съответствие с разпоредбата на чл.116в, ал.1 от ЗРТ, определи председател и състав на експертна комисия. Експертната комисия, която след преценка на представените от кандидатите документи, изготви доклад за своята работа, съдържащ окончателните комплексни оценки на всички кандидати. Докладът на Експертната комисия е приет на заседание, проведено на 29.09.2009 г.

Междувременно, по сигнал от Асоциацията на българските радио и телевизионни оператори (АБРО) (вх. № 029-155/ 23.09.09), за наличие на данни за несъответствие с разпоредбите на чл. 105, ал.4, т.7 от ЗРТ на някои от кандидатите в провежданите конкурси, включително и в настоящия, СЕМ извърши проверка и установи, следното:

Съдружникът в кандидата ОМЪ 99 ООД – Елена Димитрова Илиева е и едноличен търговец с фирма ЕЛЕНА ИЛИЕВА – СТЕФАНИ, регистриран по ф.д. 369/ 2002 г. по описа на Благоевградски окръжен съд. В предмета на дейност на едноличния търговец са вписани “рекламни услуги”, видно от удостоверение за актуално състояние от 24.09.2009 г. на
Благоевградски окръжен съд. Предвид безспорно установената отрицателна предпоставка по чл. 105, ал. 4, т.7 от ЗРТ по
отношение на ОМЪ 99 ООД във финалния етап от провеждане на конкурса, Съветът реши
този кандидат да не бъде допуснат до класиране.

Р Е Ш И

І. КЛАСИРА кандидатите за лицензия, участвали в открития с Решение № 75/
26.03.2009 г. конкурс за осъществяване на радиодейност чрез използване на налични и/или
изграждане, поддържане и използване на нови електронни съобщителни мрежи за наземно
аналогово радиоразпръскване на територията на град Перник, област Перник, за честота
107.9 МНz в следния ред:

Първо място КРАКРА АД, ЕИК 823090000
Второ място ВАЙТЪЛ – И ЕООД, ЕИК 811208462
Трето място ОБЕРОН РАДИО МАКС ЕООД, ЕИК 175104252
Четвърто място ПРО.БГ МЕДИА ЕООД, ЕИК 121853910
Пето място ФОКУС-НУНТИ ООД, ЕИК 130552817

За класирането на КРАКРА АД на първо място, СЕМ взе предвид следното:
“Радио Кракра”, с мото "Гласът на Перник", излъчва на тази честота, на основание §9а от ПЗР на ЗРТ. Неговата програма е действаща за слушателите на гр.Перник; тя е обърната към местните проблеми, традиции и обичаи. Според някои изследвания, “Радио Кракра” е второ по слушаемост в гр. Перник след програма “Хоризонт” на БНР. Очакваните резултати от радиопрограмата са в две направления: постигане на качествена програма и необходимата финансова стабилност, както и увеличение на пазарния дял на програмата. Програмната концепция е изградена върху три основни елемента - исторически, географски и
демографски дадености, снимка на медийната среда в гр. Перник и профил на местната аудитория. Дават се много подробни данни за гр. Перник и региона; представя се актуалният медиен профил в града - какви радиопрограми излъчват, какви формати, какви са нагласите на местната аудитория. Подчертава се предимството на тази програма - нейният местен
характер, обръщането й към проблемите на града и неговите жители. Програмните намерения на кандидата са обърнати най-вече към слушателите над 35 г., за които тази програма предлага музикални и музикално-образователни предавания, евъргрийн,
ретро, джаз, латино, автентичен фолклор. Чрез тази музика се изграждат мостове към различни култури, като заедно с това “Радио Кракра” предлага богата сервизна информация, новини, поздравителни концерти. Съотношението между музиката и говора е 70 % към 30 %. Ще се търси жанрово разнообразие; освен музика ще се излъчват новини и информационни
предавания, образователни и културни предавания, спортни и детски предавания, радиоигри, реклама и радиопазар. Кандидатът КРАКРА АД има достатъчен медиен опит като създател на радио “Струма” излъчвано от 1994 г. и “Радио Кракра” от 1999 г. Стартът се предвижда до две седмици след приключването на конкурса, като 50 % от програмните ангажименти ще
се реализират не по-късно от три месеца след старта, а 100 % от тях ще достигнат осем месеца след старта. “Радио Кракра” предлага и серия от допълнителни услуги RDS, интернет сайт, онлайн слушане, уеб кастинг.

ІІ. ДА ИЗДАДЕ ЛИЦЕНЗИЯ за осъществяване на радиодейност чрез използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на територията на гр. Перник, об. Перник, за честота 107.9 MHz, на КРАКРА АД, ЕИК 823090000, седалище и адрес на управление - гр. Перник, пл. Свети Иван Рилски, за програма с наименование “Радио Кракра” и срок на действие на лицензията 15 години.

ІІІ. КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ДА ИЗДАДЕ
разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс за осъществяване на електронни съобщения чрез налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на територията на гр. Перник, обл. Перник, за честота 107.9 MHz, на КРАКРА АД, ЕИК 823090000, седалище и адрес на управление - гр. Перник, пл.
Свети Иван Рилски.

ІV. На основание чл. 112 ал.2 от ЗРТ оставя без разглеждане документите на Е-79 ЕООД, ЕИК 109030323, седалище и адрес на управление – гр. Дупница, ул. Христо Ботев 43.
V. Не допуска до класиране ОМЪ 99 ООД, ЕИК 130017711, със седалище и адрес на управление – гр. София, жк Люлин, бл.122, вх.А, ап.27, поради наличие на обстоятелства по чл. 105, ал.4, т.7 от ЗРТ
Решението да бъде връчено на всеки един от кандидатите за лицензия, подали
документи за участие в конкурса.

В 3-дневен срок от влизане в сила на решението, същото да се изпрати на Комисията
за регулиране на съобщенията.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета
за електронни медии в 14-дневен срок от съобщаването му.

доц. д-р Маргарита Пешева
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ
avatar
Admin
Admin

Брой мнения : 221
Регистриран на : 11.08.2009
Местожителство : Bulgaria

Вижте профила на потребителя http://www.bgmedia.tk

Върнете се в началото Go down

Върнете се в началото

- Similar topics

 
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите