Решение № 373 от 06 октомври 2009 г. за класиране на кандидатите в конкурса за радиодейност в гр.Перник, честота 90.3 MHz.

Go down

Решение № 373 от 06 октомври 2009 г. за класиране на кандидатите в конкурса за радиодейност в гр.Перник, честота 90.3 MHz.

Писане  Admin on Съб 10 Окт 2009, 10:43

Р Е Ш Е Н И Е № 373
от 06 октомври 2009 г.


СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ на свои заседания, проведени на 29 септември и 06 октомври 2009 г., обсъди и прие доклада на експертната комисия, назначена от председателя на СЕМ, със задача да извърши проверка на документите на кандидатите в открития с Решение на СЕМ № 72/ 26.03.2009 г. конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма с общ/ политематичен профил, предназначена за разпространение чрез използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на територията на град Перник, област област Перник, за честота 90.3 MHz.

СЕМ прие следното:
След изтичане на определения в Решение № 72/ 26.03.2009 г. срок за подаване на заявления за участие в конкурса – 15 юни 2009 г., в Съвета за електронни медии са постъпили документи от 2 (двама) кандидати за лицензия:

1. Е-79 ЕООД – вх. № 029-78/ 15.06.2009 г.
2. ФОКУС-НУНТИ ООД – вх. № 029-93/ 15.06.2009 г.

След проверка на подадените документи и след изтичане на срока по чл. 112, ал. 2 от ЗРТ, Съветът за електронни медии прие за разглеждане в обявения конкурс книжата на кандидата ФОКУС-НУНТИ ООД (вх. № 029-93/ 15.06.2009 г.);

Документите на Е-79 ЕООД са оставени без разглеждане. При проверката им е установена липса на декларация, че не са налице обстоятелства по чл. 105, ал. 4 от ЗРТ от представляващия едноличния собственик на капитала, както и не са представени
финансови отчети за 2006 г., 2007 г. и 2008 г. – документи, изискващи се на основание чл.111 от ЗТР и конкурсната документация. На дружеството е определен срок за отстраняване на пропуска. Уведомителното писмо (изх. на СЕМ № 029-78/ 24.06.2009 г.) е получено на 26.06.2009 г. (видно от товарителница 6141825406 на DHL). Срокът за отстраняването на недостатъците е изтекъл на 03.07.2009 г., като до изтичането му същите са отстранени частично. Не е представена декларация по чл. 105, ал. 4 от ЗРТ от едноличния собственик на капитала – документ, изискващ се от конкурсната документация.

Р Е Ш И


І. КЛАСИРА на първо място, в открития с Решение № 72/ 26.03.2009 г. конкурс за осъществяване на радиодейност чрез използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на територията на град Перник, област Перник, за честота 90.3 МНz, ФОКУС-НУНТИ ООД, ЕИК 130552817.

При класирането на кандидата Съветът за електронни медии, в съответствие с разпоредбите на чл. 20, ал.2 и чл 36, т.5 на Закона за радиото и телевизията, се ръководеше и от интересите на обществото и защитата на интересите на слушателите, с цел осигуряване възможност за ползвателите на радиоуслуги в зоната на обслужване да получат достъп до разнообразни радиопрограми. В тази връзка СЕМ взе предвид и мотивите за свое решение № 72/ 26.03.2009 г., конкретно: слушателската аудитория да получи достъп до нови и разнообразни радиопрограми и качествени радиоуслуги, както и радиочестотният спектър в зоната на обслужвене да бъде ефективно използван.

За класирането на ФОКУС – НУНТИ ООД на първо място, СЕМ взе предвид следното:
представената програмна концепция на кандидата е за радиопрограма с общ/ политематичен профил, в която особен акцент се
поставя върху постиженията на местната култура, традиции и фолклор. В нея се обръща особено внимание на някои обществени процеси, които са важни и определящи за този регион. Основните комуникативни цели на програмата са: пълнота и всеобхватност на информирането на слушателите, облекчаване на достъпа им до информацията, поставянето на местните събития и проблеми в центъра на общественото обсъждане, спомагането за засилването на ролята и значението на регионалните институции, обикновеният човек от гр. Перник да бъде своевременно информиран, максималното осъществяване на програмата в указания профил и др. Поставят се още цели, отнасящи се до съпричастността на програмата към проблемите на страната, ЕС и НАТО, към ситуацията на Балканите. Заявява се подчертан ангажимент на отделните предавания към местните проблеми, дава се подробна социална демография на региона и потенциалните слушатели на новата програма, съобразно индексите възраст, образование, етнос и религия. Прави се и анализ на радиопазара в гр. Перник като се определя широк възрастов профил на
целевата аудитория - слушатели от 16 г. до 65 г. Програмата ще бъде 24 часова, като музиката ще заема 60 % от нея, а говорът - 40 %. Общият обем музика се разделя на четири равни дяла по 25 %, които се диференцират в десетилетията от 80-те години
нататък. Новините ще заемат 12.5 % от дневното програмно време, като ще има както национални, така и регионални новини. Регионалните новини ще заемат 40 % от общия обем на новините. Актуалните предавания ще заемат до 25 % от седмичното програмно време. Предвиждат се още образователни, културни, детски и младежки предавания, както и предавания за хора със специфични възможности. Концепцията показва много добри творчески възможности за развитието на една радиопрограма, която ще се основава предимно на актуалните новини и разнообразната музика.

Финансовите възможности на кандидата ФОКУС- НУНТИ ООД са много добри. По отношение на техническите възможности е налице съответствие с необходимите изисквания. Кандидатът има и достатъчно натрупан медиен опит, като създател на
радиопрограма и като радиопродуцент, в десетки български градове, между които: Варна, Благоевград, Шумен, Видин, Смолян, Кюстендил и др. По отношение на изискванията за качество, ФОКУС- НУНТИ ООД представя много добри технологични решения, които му дават възможност да предложи на слушателите си добра и качествена програма. По отношение на изискванията за темпове на развитие, кандидатът предвижда старт на програмата веднага след получаването на лицензията.

ІІ. ДА ИЗДАДЕ ЛИЦЕНЗИЯ за осъществяване на радиодейност чрез използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на територията на гр. Перник, обл.
Перник, за честота 90.3 MHz, на ФОКУС – НУНТИ ООД, ЕИК 130552817, седалище и адрес на управление – гр. София, ул. Султан тепе № 8, за програма с наименование “Радио Фокус – Перник” и срок на действие на лицензията 15 години.

ІІІ. КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ДА ИЗДАДЕ разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс за осъществяване на електронни съобщения чрез налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за
наземно аналогово радиоразпръскване на територията на гр. Перник, обл. Перник, за честота 90.3 MHz, на ФОКУС-НУНТИ ООД, ЕИК 130552817, със седалище и адрес на управление – гр. София, ул. Султан тепе № 8.

ІV. На основание чл. 112 ал.2 от ЗРТ оставя без разглеждане документите на Е-79 ЕООД, ЕИК 109030323, седалище и адрес на управление – гр. Дупница, ул. Христо Ботев № 43.

Решението да бъде връчено на всеки един от кандидатите за лицензия, подали документи за участие в конкурса.

В 3-дневен срок от влизане в сила на решението, същото да се изпрати на Комисията за регулиране на съобщенията.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от съобщаването му.

доц. д-р Маргарита Пешева
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ
avatar
Admin
Admin

Брой мнения : 221
Регистриран на : 11.08.2009
Местожителство : Bulgaria

Вижте профила на потребителя http://www.bgmedia.tk

Върнете се в началото Go down

Върнете се в началото

- Similar topics

 
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите